نمونه تنظیم شده طرح درس روزانه

(دارای شانزده گــــــــــــــــــــــــام)

 

گام اول

موضوع درس :..............................................

گــــــام دوم

 

 

 

اهداف کلی:هدف کلی درس را بنویسید . برای نوشتن هدف کلی درس :

-         ابتدا: جمله (آشنایی با: ..................)را بنویسید .

-         سپس: عنوان کلی درس را به آن اضافه کنید .

-         مثال : آشنایی با +پیامبران = هدف کلی................

-         پس : آشنایی با +عنوان کلی درس = هدف کلی

گــــــام ســـوم

 

 

 

 

 

 

اهداف جزئی:

در پایان درس دانش آموز باید بتواند:پرسشهای پایان درس یا پرسشهای متن درس یا پرسشهای معلم ساخته را با فعلهایی: بشناسند..............................................................................            بفهــــــــــمند...............................................................................     درک کـــنند.............................................................................. و............. بنویسید .

گــــــام چــهارم

 

 

 

 

 

اهداف رفتاری :

دانش آموزان در پایان درس از فعلهای جزئی به صورت هدفهای رفتاری استفاده کنند .

 

................................................................نام می برنند.

................................................................توضیح می دهند

................................................................ کشف می کنند .

گـــــام پنـــجم

رفتار ورودی:

رفتار ورودی====== معلومات قبلی دانش آموزان

رفتار ورودی====== پیش نیاز دانش آموزان برای ورود به درس جدید

گــــــام شــشم

ارزشیابی تشخیصی:بدین وسیله معلم اولین گام آموزشی را شروع می کند.و با این کار اطمینان پیدا می کند که شاگردان مهارتهای لازم برای ورود به مطلب جدید دارند یا خیر.

                                                   

گــــــام هفـــتم

 

 

 

 

تعیین مراحل تدریس :

1-آمادگـــی معلم:مطالعه درس و تعیین روشهای تدریس.

2-آمادگی دانش آموز :معلم برای ایجاد انگیزه درس را با "مهارت شروع "می کند.

3-آمـــــاده کردن وسایل کمک آموزشی.

گــــــام هشــتم

 

 

 

 

 

 

بیان اهداف آمــــــوزشی :معرفی درس جدید و بیان اهداف آموزشی درس (3تا5 دقیقه).

معلم باید انتظاری که از شاگردانش دارد برای آنها بیان کند.

معـــــلم : بچّه ها ! در پایان درس از شما انتظار دارم :

.....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

گــــــام نهـــــم

 

 

 

رسانه های آموزشی :

گچ ، کتاب ، تابلو های آموزشی ،تخته سیاه ، ضبط صوت ، دوربین ،

رایانه ، ویدئو ،.................. مثال :پدر کیست؟

گـــــام دهــــم

 

 

 

روشهایی تدریس :

سخنرانی

 

یادیار

استقرایی

مشاهده ای

        و....

گــــــام یازدهم

ارائه مطـــلب :در این مرحله معلــــم باید :

1-از زیاده گویی و پراکنده گویی اجتناب کند .

2-برای کشف مفاهیم و فعالیت در فرآیند آموزش به دانش آموزان فرصت دهد زیار اگـــر دانش آموزان در فرایند آموزش فعّال نباشند ،پس از مدت کوتاهی دچار خستگی و دلزدگی میشوند.           14

گــــــام دوازدهم

خلاصه کردن و نتیجه گیــــــری :

با استفاده از هدفهای رفتاری ، به خلاصه و نتیجه گیری درس بپردازید .

گــــــام سیزدهم

ارزشیابی "پایان تدریس "((بازخورد)):

در این مرحـــله با توجه به اهداف رفتــــــاری درس ،ارزشیابی به عمـــــل می آید .

 

گـــــام چهاردهم

تکلیف " کنترل یادگیری ":

نوع تکلیف دانش آموزان را بر اساس تجربه های یادگیری آن ها تعیین کنید . نوشتن پرسشهای کتاب و پاسخ آنها توسط دانش آموزان ،تکلیف اثر بخش نیست .

 

گـــــام پانزدهم

روخوانی درس :

روخوانی درس مرحله بسیار مهمی در فرایند یاد گیری است .به همین دلیل

پیشنهاد می کنیم ، دانش آموزان را در انجام آن ، شرکت دهید .

 

گـــا م

شانزدهم

دعــــای پایان درس :

"بســـــــــم الله الـــــــرحمن الرحیــــم"

رَب ّاجعَلنِـی مُقیمَ الصّلاةِوَمِن ذُرّ یّتــیرَبّنا و تَقَبّل دُعـاء

 

پروردگارا :

     مرا و ذریّه ام را (فرزندانم )بر پا کننده نماز قرار ده و دعای مرا بپذیر

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ15ـــــــــــــــــــــسوره ابراهیم آیه ی 40

 

 

+ نوشته شده توسط یوسف رسولی در چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 19:46 |


Powered By
BLOGFA.COM


{roozgozar.com} -->

دریافت كد ساعت


دریافت كد ساعت