طرح درس روزانه و سالانه عربي سال سوم راهنمايي

*****************************************************************************

                     یوسف رسولی :

دبیرعربی تیز هوشان و نمونه دولتی

«طرح درس روزانه ویژه یک موضوع درسی» بر اساس الگوي يادسپار(ياديار) درس اول 

هدف کلی آشنایی با 14 صیغه فعل ماضی و فعل مضارع و یاد آوری آموزه‌های سال قبل و تثبیت آنها در ذهن دانش‌آموزان.

اهداف رفتاری دانش‌آموزان پس از پایان تدریس باید بتوانند:

1- تفاوت بین فعل ما ضی و مضارع راتوضیح دهند.

2- علامت فعل ماضی و مضارع را بیان کنند.

3- تفاوت بین صیغه‌ها را با ذکر مذکر و مونث بودن هر یک شرح دهند.

4- فعل ماضی را تعریف کرده و 14 صیغه‌ی فعل ماضی را به خوبی صرف نمایند.

5- فعل مضارع را تعریف کرده و 14 صیغه‌ی فعل مضارع را به خوبی صرف نمایند.

چيدمان کلاس

مهمترین وظیفه معلّم در اجرای قانون تدریس، ایجاد شرایط مناسب از نظر چیدمان کلاس و تشکیل گروههای درسی، و هم چنین سپردن برخی وظایف به دانش‌آموزان و ایجاد جایگاه خاص برای آنان است. که انتظار می‌رود معلمان در قسمت نخست طراحی آموزشی،

مدل و چیدمان کلاس رامشخص نمایند.که از این روچیدمان کلاس می‌تواند در گروههای به صورت نیم دایره، ردیفی، افقی، به شکلu انگلیسی و..... باشد. فعالیتها‌ی آغازین(5دقیقه) یکی از مهمترین اهداف آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری ایجاد ارتباط مطلوب بین دانش‌آموزان و معلم است. زیرا هر دو به هم نیازمندند. و معلم نمی‌تواند بدون انگیزه و علاقه به دانش‌آموزان درس را تفهیم کند چون که تدریس تحمیل نیست. و معلّم باید با مهارت و هنرمندی خاصی نشاط و هدفمندی را در دانش‌آموزان ایجاد کند. یعنی: - آغاز جلسه با نام و یاد خدا - احوال پرسی از دانش آموزان - رسیدگی به وضع ظاهری و روحی آنها - حضور غیاب و رسیدگی به میزان اطلاعات آنها نسبت به مطالب دروس سال قبل و....

ارزشیابی تشخیصی(10دقیقه)

جهت آماده شدن براي تدريس دراول سال بايد ازآمادگي دانش‌آموزان نسبت به مطالب درسی اطلاعاتي در دست داشته باشيم براي اين كار سوالاتي از قبيل زير مطرح، و پس از برطرف شدن اشكالات تدريس را شروع مي‌كنيم.

1- تعريف فعل ماضي ومضارع را بيان مي‌كنند. 2- علامتهاي فعل مضارع را بيان كنند. 3- ضماير متصل ومنفصل را نام ببرند. 4- درمورد صيغه‌هاي مضارع وماضي توضيح مي‌دهند. 5- ريشه‌ي فعل را در يك كلمه مشخص مي‌كنند.

وسايل و رسانه آموزشي(10دقيقه)

تعداد سه برگ بزرگ مقواي رنگي (قرمز، آبي، زرد) قيچي وچسب، را روي ميز قرارداده و ضمن توجه دانش آموز به آنها،ازهر گروه يك نفر(سه گروه) پاي تخته آورده و به هر كدام يك قيچي داده،مي‌خواهيم كه مقوا را به اندازه‌هاي مشخص شده بريده وكارت بسازند سپس درروي مقواي قرمز حروف مضارعه، مقواي آبي ريشه‌ي افعال وبرروي مقواي زرد علامت صيغه‌ها را نوشته وباقرار دادن آنها کنار هم فعل مضارع مي‌سازيم و آموزش مي‌دهيم وبدين صورت تمامي‌صيغه‌ها را براي آمادگي درس‌هاي بعدي ساخته، و تمرين مي‌نمايند.

ارائه تدریس(45دقیقه)        با ارزيابي كه در قسمت تشخيص انجام داديم، با انتخاب بهترین روش برای آموزش «روش‌های فعال»، و تعريف وتشخيص صيغه‌ها، و با استعانت از خداوند و با تبريك سال نو  و بهار علم و دانش، از دانش‌آموزان مي‌خواهيم اولين درس پايه‌ي سوم را باز كنند. ابتدا فرصتي چند دقيقه‌ي مي‌دهيم كه در قسمت آخر كتاب لغات درس را مطالعه و پس از پايان وقت تعيين شده، به روخواني ومعني درس جديد مي‌پردازيم و ضمن تدريس، به هر فعلي كه رسيديم، نوع و صيغه‌ي آن را از گروهها مي‌پرسيم و در صورت نياز از گروهي ديگر توضيح تكميلي را مي‌خواهيم و بدين صورت ضمن اينكه روخواني و معني تدريس مي‌شود، تمامي‌ افعال درس تمرين مي‌گردند و نوع فعل وصيغه‌ي آنها (باتوجه به تعاريف) مشخص مي‌شود و در پايان روخواني و معني از گروهي مي‌خواهيم كه جدول فعل ماضي را درتخته رسم وهركدام قسمتي از آن را تكميل كنند. مثلاً يكي ضمير منفصل، ديگري فعل آن، يكي ضماير متصل و... و ديگري معني آن را تكميل نمايد وبعد گروهي ديگرراپاي تخته آورده واز آنها مي‌خواهيم كه جدول فعل مضارع را مثل فعل ماضي تكميل نمايند.(ايجاد پيوند ميان كلمات) چون در تخته دو فعل باتمام اجزاشان قابل مشاهده مي‌شود، ديبر توضيحات تكميلي را بيان مي‌كند و اشكالات احتمالي را برطرف مي‌سازد و علائم فعلها را كاملاً توضيح مي‌دهد(تصاوير حسي). درنهايت دبير اجزاء تشكيل دهنده

صيغه‌هاي فعل مضارع كه از سه جزء:

1- حروف مضارعه«ي، ت،ا،ن» در افعالي         چون: «يَكْتُبُ- تَكْتُبانِ- اَذْهَبُ» 2- ريشه‌ي فعل                                           مثل: «ذَهَبَ» در تَذهَبانِ 3- علامت صيغه‌ها                                      مانند:«انِ، ونَ و...«درتَجلِسانِ- یَذهَبونَ» توجه : دبیر می‌تواند در این مرحله با تکرار و تمرین و هم خوانی این علائم را در ذهن دانش‌آموزان جایگزین سازد. و همچنين علامت صيغه‌هاي ماضي را نيز «تَ- تُما- تُم...ي- نا» بيان مي‌كند و در نهايت به تمرين افعال متن درس و تمرينات كتاب پرداخته و با يادآوري نكات ضروري، درس را به پايان مي‌رسانيم. ارزشيابي پاياني(10دقيقه) سوالاتي از گروههاي مختلف مي‌پرسيم كه: 1- علامتهاي فعل ماضي و مضارع را نام می‌ببرند. 2- فعل ماضي را از مضارع تشخيص مي‌دهند. 3- ضماير منفصل و متصل را نام می‌ببرند. 4 - ريشه‌ي افعال رامشخص می‌كنند. 5 - عناصر تشكيل دهنده فعل مضارع را نام می‌برند. تعيين تكليف (10دقيقه) براي جلسه‌ي بعدي آنچه كه در صفحه‌ي 11كتاب درس آمده است به خوبي آماده كرده و تمرينات كتاب را از صفحه‌ي 13الي 17در دفتر تمرين نوشته وحل نمايند و جلسه‌ي بعدي ارائه دهند.وهمچنين ازكتاب عربي دوم تعداد 10 فعل ماضي ومضارع پيدا و با نوع صيغه و ضمايرآنها نوشته و در كلاس با بقيه‌ي تمرین نمایند.«طرح درس روزانه ویژه یک موضوع درسی» بر اساس الگوي يادسپار(ياديار)  

موضوع درس: «اِستراقُ السّمعِ» قواعد:

وزن كلمات شماره درس: الدّرسُ الثاني

هدف کلی آشنایی با وزن کلمات و حروف اصلی و حروف زاید.

اهداف رفتاری دانش‌آموزان پس از پایان تدریس باید بتوانند:

1- صیغه را تعریف کنند. 2- با حروف اصلی آشنا شوند. 3- بتوانند حروف زائد را تشخیص دهند. 4- اسامی‌حرف اول «فاءالفعل» حرف دوم «عین الفعل» و حرف سوم «لام الفعل» را بدانند و بازگو کنند. چيدمان کلاس مهمترین وظیفه معلّم در اجرای قانون تدریس، ایجاد شرایط مناسب از نظرچیدمان کلاس و تشکیل گروههای درسی، و هم چنین سپردن برخی وظایف به دانش‌آموزان و ایجاد جایگاه خاص برای آنان است.که انتظار می‌رود معلمان در قسمت نخست طراحی آموزشی، مدل و چیدمان کلاس را مشخص نمایند.که از این روچیدمان کلاس می‌تواند در گروههای به صورت نیم دایره، ردیفی، افقی، به شکلu انگلیسی و..... باشد. فعالیتها‌ی آغازین(5دقیقه) یکی از مهمترین اهداف آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری ایجاد ارتباط مطلوب بین دانش‌آموزان و معلم است. زیرا هر دو به هم نیاز منداند. و معلم نمی‌تواند بدون انگیزه و علاقه به دانش‌آموزان درس را تفهیم کند چون که تدریس تحمیل نیست. و معلم باید با مهارت و هنرمندی خاصی نشاط و هدفمندی را در دانش‌آموزان ایجاد کند. یعنی: - آغاز جلسه با نام و یاد خدا - احوال پرسی از دانش آموزان - رسیدگی به وضع ظاهری و روحی آنها - حضور غیاب و رسیدگی به میزان اطلاعات آنها نسبت به مطالب درس قبل و.... ارزشیابی تشخیصی(10دقیقه) در ارزشيابي تشخيص از درس اول چنين شروع مي‌كنيم كه: 1- هر صيغه‌ي فعل مضارع از چند جزء تشكيل شده است نام مي‌برند و توضيح مي‌دهند. 2- منظور از ريشه‌ي سه حرفي چيست بيان كنيد. 3- علامتهاي فعل مضارع را مي‌گويند و مي‌نويسند. 4- با علامت صيغه‌ها در ماضي و مضارع آشنا مي‌شوند.

وسايل و رسانه آموزشي(10دقيقه) تعدادي سه عدد كارت رنگی- گچ رنگي يا ماژيك- وايت برد- وسايل موجود در كلاس كه روي آنها فاءالفعل، عَين‌الفعل، لامُ الفعل نوشته شده است.

ارائه تدریس(45دقیقه)

براي تدريس اين درس همانند درس قبلی از روش فعّال و اکتشافی استفاده می‌کنیم که مهمترين كاراين است که با بیان داستانی از دفاع مقدس و رشادت جوانان این مرز بوم شروع، و با شادابي مضاعف همراه با وسايل ورسانه‌ي آموزشي وارد درس جدید می‌شویم ورسانه‌هاي آموزشي را روي ميز كار قراردهيم بااين شيوه دانش‌آموزان به وسايل آموزشي توجه خاص پيدا مي‌كنند واين توجه، يادگيري را آسان وتسهيل مي‌كند. مثلاً با ديدن ترازوي دوكفه‌ي كه از كاردستي بچه‌هاست تعجبي بوجود خواهد آمدكه آقا يا خانم مگر چيزي را اندازه مي‌گيريم ؟ ما در جواب مي‌گوييم بلي! مي‌خواهيم كلمات را وزن كنيم! پس با قرار دادن وزنه دريك كفه‌ي ترازو و قراردادن كتاب يا شيء هم وزن باآن در کفه‌ی دیگر، اشاره مي‌كنيم كه بچه‌ها ببينيد اينها با هم، هم وزن هستند. بچّه‌ها با تعجب مي‌پرسند چه ربطي به كلمات دارد؟مي‌گوييم: دقت كنيد كه هر كلمه وزن مخصوصي دارد براي اين كار بايد ريشه‌ي كلمه را مشخص کنیم. چون كلمات در عربي معمولاً از سه حروف تشكيل شده‌اند كه حرف اول«فاءُ الفعل»، حرف دوم«عَينُ الفعل»، حرف سوم را«لامُ الفعل» مي‌نامند. بايك مثال ساده مطلب را باايجاد پيوند ميان كلمات پي مي‌گيريم. مثلاً مي‌گوييم بچّه‌ها دقت كنيد كلمه‌ي «ضَرَبَ» ازسه حرف «ضَ- رَ- بَ» تشكيل شده است اگر بخواهيم وزن آن را مشخص كنيم سه حرف فَعَلَ رادر آن جايگزين مي‌كنيم كه در اين صورت ضَرَبَ بر وزن فَعَلَ می‌آید. «ضَرَبَ»( فَ عَ لَ) بر وزن فَعَلَ پس كلمات ديگر رامثال مي‌زنيم مثل اِكتِساب و از بچه‌ها مي‌خواهيم كه ريشه‌ي (سه حرف) كلمه را مشخص كنند كه آنها «ك، سِ، ب» را انتخاب مي‌كنندكه توصيه مي‌كنيم (فَ،عَ،لَ) راكه زير سه حرف اصلي اكتساب بنويسند. «اِكتِساب»( ك س ب) دراين موقع مي‌گوييم بچه‌ها به سه حرف مشخص شده حروف اصلي مي‌گويند و به بقيه حروف زايد گفته مي‌شود و اگر حروف زايد را به همان ترتيب پايين آورده و به فَ عَ لَ اضافه كنيم وزن كلمه به دست مي‌آيد و خوانده مي‌شود «اِفتِعال» پس كلمات ديگري مثال زده وبا بيان اينكه هركلمه‌ي ديگري كه در سه حرف اصلي باكلمه‌ي مورد نظر يكي باشد به آن كلمه‌ها هم خانواده مي‌گوييم. مثل حريقß محروق كه در سه حرف(ح- ر- ق) باهم اشتراك دارند وهم خانواده مي‌نامند و در آخر با تمرين برروي كلمات درس، تدريس وزن كلمات به پايان مي‌رسد.ضمنا در قسمت ترجمه معیار ترجمه‌ی تحت‌اللفظ روان است به این معنی که تلاش کنیم جمله را آن گونه که هست. بدون هیچ گونه دخل و تصرفی ترجمه کنیم. و در مرحله دوم جمله‌ی ترجمه شده را روان و سلیس و مطابق با دستور زبان فارسی بیاوریم. و مراد آن است که واژه‌ها همانگونه که هستند ترجمه شوند. ارزشیابی پایانی(10دقیقه) سوالاتي از گروههاي مختلف مي‌پرسيم كه: 1-     در يك كلمه‌ي سه حرفي «فاءُ الفِعل، لامَ الفِعل و عَين ُ الفِعل» را مشخص می‌كنند. 2-     حروف اصلي فعل را مشخص می‌كنند. 3-     حروف زايد یک فعل را مشخص می‌سازند. 4-     آهنگ كلمات را به خوبي تشخيص مي‌دهند ووزن آنها را می‌نويسند. 5-     انواع صفت را توضيح می‌دهند. 6-     در انواع جملات، افعال را مشخص، ووزن آنها را بيان می‌كنند. تعیین تکلیف(10دقیقه) تمرينات كتاب را ازصفحه‌ي 26الي 33 را مرتب و با سليقه در دفتر نوشته و تعداد  10 كلمه از درس اول و دوم پيدا كرده ضمن رسم جدول ريشه‌ي آن را مشخص، و حروف زايد آنها را نيز جدا كرده و ضمن تعيين وزن آنها براي هر كدام هم خانواده اي هم بنويسید تاجلسه آينده دركلاس تمرين شود.  وزن کلمات          

                                   مَحْمود رَحیم                                                                                                              مَفْعول فَعیل  «طرح درس روزانه ویژه یک موضوع درسی» بر اساس الگوي يادسپار(ياديار)  

موضوع درس: « اَلرّاعيهُ الصّغيرةُ»

قواعد: ماضي و مضارع منفي شماره درس: الدّرسُ الثّالثُ   هدف کلی آشنایی با ماضی و مضارع منفی و طرز ساخت فعل مستقبل و هم چنین جملات سوالی. اهداف رفتاری دانش‌آموزان پس از پایان تدریس باید بتوانند: 1- علامت منفی را بدانندو چگونگی کاربرد آن را بیان کنند. 2- تفاوت ماضی و مضارع منفی را توضیح دهند. 3- در مورد فعل مستقبل توضیح دهند. 4- كلمات استفهامی‌را بیان کنندوآنها را بشناسند. 5- طرز ساخت منفی نمودن فعل ماضی و مضارع را بیان کنند. چيدمان کلاس مهمترین وظیفه معلّم در اجرای قانون تدریس،ایجاد شرایط مناسب از نظر چیدمان کلاس و تشکیل گروههای درسی، و هم چنین سپردن برخی وظایف به دانش‌آموزان و ایجاد جایگاه خاص برای آنان است. که انتظار می‌رود معلمان در قسمت نخست طراحی آموزشی، مدل و چیدمان کلاس را مشخص نمایند.که از این روچیدمان کلاس می‌تواند در گروههای به صورت نیم دایره، ردیفی، افقی، به شکلu انگلیسی و..... باشد. فعالیتها‌ی آغازین(5دقیقه) یکی از مهمترین اهداف آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری ایجاد ارتباط مطلوب بین دانش‌آموزان و معلّم است. زیرا هر دو به هم نیازمندند. و معلم نمی‌تواند بدون انگیزه و علاقه به دانش‌آموزان درس را تفهیم کند چون که تدریس تحمیل نیست. و معلم باید با مهارت و هنرمندی خاصی نشاط و هدفمندی را در دانش‌آموزان ایجاد کند. یعنی: -  آغاز جلسه با نام و یاد خدا -  احوال پرسی از دانش آموزان -  رسیدگی به وضع ظاهری و روحی آنها -  حضور غیاب و رسیدگی به میزان اطلاعات آنها نسبت به مطالب دروس قبل و.... ارزشیابی تشخیصی(10دقیقه)  برای شروع درس جدید باید دانش‌آموزان به سوالات زیر پاسخ دهند تا بعد از رفع اشکالات احتمالی درس جدید را شروع کنیم. 1- در یک کلمه مشخص شده مثل«وَصَلَ» فاءُ الفعل، عین‌الفعل و لام الفعل را نشان دهند. 2- ریشه افعال درس را مشخص کنند. 3- وزن کلمات را به خوبی توضیح دهند. 4- حروف زاید را در یک کلمه نشان دهند. 5- بتوانند برای کلمات مشخص شده هم خانواده پیدا کنند. وسايل و رسانه آموزشي(10دقيقه) «لا» و «ما» درست شده روی مقوا یا یونولیت. و هم چنین کلمات استفهامی‌که به صورت درشت مثل «لا» و «ما» تهیه شده،و نیز حروف آماده شده «سین» و «سوف». گچ رنگی و وسایل موجود در کلاس درس

. ارائه تدریس(45دقیقه)  

     معلّم برای تدریس درس جدید،پس از آزمون تشخیصی از بچه‌ها می‌خواهد درس جدید را باز کرده،و دقایقی برای بچّه‌ها پیرامون متن درس به عربی توضیح می‌دهد. که این کار توانایی فهم شنیداری مخاطبان را دو چندان می‌کند. البته معلّم باید با توجه به مقتضیات کلاس و حال و هوای دانش‌آموزان فضای دیگری را در کلاس ایجاد کند.و سپس از دانش‌آموزان بخواهد روخوانی را شروع کرده و به صورت گروهی معنی کنند و درس را ادامه دهند تا جایی که به جمله‌ی «ما کَسِلتُ» برسند در اینجا وقتی دانش‌آموزان معنی می‌کنند. باید به آنها بگوییم که به مطلب توجه کنید چون به احتمال زیاد آنها«ما» را آنچه معنی خواهند کرد از این قسمت به بعد پیوند میان کلمات و توجه به آنها را نمایش می‌دهیم و به دانش‌آموزان می‌گو ییم که هر گاه در ابتدای فعل ماضی کلمه‌ی ما قرار گرفته باشد فعل منفی معنی می‌شود پس ما کَسِلتُ یعنی سستی نکردم. سپس از بچه‌ها می‌خواهیم فعل ماضی دیگری بیان کنند و از آن فعل منفی بسازند،که بدین ترتیب فعل ماضی منفی به راحتی توضیح داده شده و تدریس می‌شود. سپس روخوانی و معنی را ادامه می‌دهیم تا جایی که به فعل «لاتَعملینَ» برسیم و در اینجا توضیح می‌دهیم که دانش‌آموزان عزیز دقت کنید هر گاه لابه اول فعل مضارع بچسبد و یا به عبارتی دیگر در ابتدای فعل مضارع لا قرار گیرد به آن مضارع منفی می‌گویند. پس از دانش‌آموزان می‌خواهیم که افعال مضارع دیگری نام ببرند سپس لا را به آنها اضافه نمایند تا بدین صورت فعل مضارع منفی نیز به راحتی و آسانی یاد گرفته شود. در گام بعدی با استفاده از تداعی مسخره و تصاویر حسی دانش‌آموزی را پای تخته آورده و به او می‌گوییم که بنویسد.ولی او نمی‌نویسدوقتی از او جواب بخواهیم می‌گوید: «ما کَتَبتُ» ننوشتم وقتی از دیگری می‌خواهیم که منظور او را توضیح دهد می‌گوید: هوَ لا یَکتُبُ او نمی‌نویسد پس رو به دانش‌آموزان کرده و توضیح می‌دهیم که بچه‌ها این دوستان شما ماضی و مضارع منفی را نمایش دادند و آنها از آنچه دیده‌اند به یاد گیری آنها اضافه می‌شود در ادامه از کلاس و گروه‌ها می‌خواهیم افعال ماضی و مضارع درس جدید و قبلی را پیدا کرده و از آنها ماضی و مضارع منفی بسازند و با این تمرین و تکرار هر دو فعل منفی آموخته می‌شوند. و در ادامه تدریس به فعل مستقبل اشاره کرده،و بیان می‌کنیم که هر گاه در ابتدای چهارده صیغه فعل مضارع سین و سوف بیاوریم و تغییراتی در فعل ایجاد نکنیم به آینده دلالت کرده که به آن فعل مستقبل می‌گویند. و نمونه‌ی از آن را در تخته سیاه نوشته و توضیح کاملتر را ارائه می‌دهیم و به دنبال آن کلمات استفهامی‌را در تخته نوشته و تک تک آنها را توضیح می‌دهیم که «هل و أ»به معنی آنها هستند با این تفاوت که هل در جملات مثبت می‌آید و أ هم در جملات مثبت و هم در جملات منفی به کار می‌رود.       ü      مَن به اشخاص دلالت دارد. ü      کیفَ حالت را بیان می‌کند. ü      أین در مورد مکان صحبت می‌کند. ü      و مَتی زمان را نشان می‌دهد... و در ادامه گروهی از دانش‌آموزان را پای تخته آورده و از هر تمرین نمونه‌ی انجام می‌دهیم و با تثبیت یاد گیری، تدریس را به پایان می‌رسانیم. ارزشیابی پایانی(10دقیقه) سوالاتي از گروههاي مختلف مي‌پرسيم كه: 1- در ترجمه به عربی، ترکیب و ساختار جمله را توضیح می‌دهند. 2- کلمات پرسشی را نام می‌برند. 3- علامت منفی کردن ماضی و مضارع را بیان می‌کنند. 4- طرز ساخت فعل مستقبل را توضیح می‌دهند. 5- کاربرد کلمات پرسشی را بیان می‌کنند. تعیین تکلیف(10دقیقه)  برای جلسه بعد‌ی صفحه‌ی 41 کتاب را به خوبی مطالعه، و تمرین نموده و هم چنین تمرینات کتاب را از صفحه‌ی 42 الی 45را در دفتر نوشته و آماده نمایند. هم چنین فعل مستقبل را در چهارده صیغه صرف، و در کلاس درس بر روی تخته تمرین نمایند. و برای هر کدام از کلمات استفهامی‌ نمونه‌ی خارج از کتاب مثال بیاورند.  

   اول اندیشه و انگهی گفتار      «طرح درس روزانه ویژه یک موضوع درسی» بر اساس الگوي يادسپار(ياديار)  

موضوع درس: «اَصحابُ اَلکَهف»

قواعد: فعل امر شماره درس: الدّرسُ الرّابعُ   

هدف کلی آشنایی با طرز ساخت فعل امر از مضارع مخاطب.

اهداف رفتاری دانش‌آموزان پس از پایان تدریس باید بتوانند:

1- طرز ساخت فعل امر را بیان کنند. 2-  فعل امر را تعریف کنند. 3- چگونگی مجزوم کردن فعل امر را توضیح دهند. 4-  علامت فعل امر را تشریح کنند. چيدمان کلاس «با توجه به مدل درس دوم.» فعالیتها‌ی آغازین(5دقیقه) «به درس سوم مراجعه شود.»

ارزشیابی تشخیصی(10دقیقه) دانش‌آموزان باید به سوالات زیر پاسخ دهند. 1- علامت‌های منفی کردن در فعل ماضی و مضارع نام می‌برند. 2- فعل مستقبل را به خوبی تعریف و توضیح می‌دهند. 3- کلمات استفهام را با کاربرد آنها بیان می‌کنند. 4- تفاوت «سین و سوف» را توضیح می‌دهند.

وسايل و رسانه آموزشي(10دقيقه) یونولیت از قبل آماده شده و کارتهای یونولیتی که بر روی آنها افعال فعل امر نوشته شده و سنجاق برای قراردادن کارتها‌ی یونولیتی بر روی یونولیت بزرگ،چسب چوب و مقوای آماده شده، انواع گچ رنگی.

ارائه تدریس(45دقیقه)   

    در این درس با بیان داستان متن و قرائت متن با ترجمه‌ی ساده، و با بهره گیری از روش داستانی و نمایشی،تلاش می‌شود که در عین ایجاد یک فضای علمی‌و آموزشی، جوی صمیمی‌و با نشاط و فعال در کلاس درس ایجاد شود به طوری که دانش‌آموزی احساس سنگینی و دشواری نکند. سپس طبق سفارش قبلی پرسش لغات را شروع می‌کنیم و در ضمن پرسش از دانش‌آموزان می‌خواهیم با دقت به کلمات و معانی افعالی را که نا آشنا و نامعلوم به نظر می‌رسند توجه نمایند. چون در لغت در مورد معنی کلمات مثل «اُسجُنْ» برسند جلب توجّه می‌شود یعنی(زندانی کن) و در مورد افعالی چون «اِرحَمْ» و «اِجعَلْ». پس از اینکه دانش‌آموزان به مطلب توجه نمودند با راهنمایی در کلمات «اِجعَلْ» و «اِرحَمْ» و «جَعَلَ» پیوندی بوجود می‌آوریم و به آنها می‌گوییم که بچه‌ها دقت کنید، اصل و ریشه‌ی فعل«اِجعَلْ» همان «جَعَلَ» است. که در سال دوم راهنمایی خوانده‌اید یعنی/ قرارداد/ یا / گذاشت/ سپس با تغییراتی که در آن بوجود آورده‌ایم و با حروفات «اتین» از آنها مضارع ساخته‌ایم که اینک طرز ساخت فعل امر از مضارع مخاطب چنین است. طرز ساخت فعل امر: - حذف حروف مضارعه از اول فعل مضارع مخاطب. - به جای حروف حذف شده مضارعه همزه «ا» قرار می‌دهیم. - چون ابتدا به ساکن در عربی خوانده نمی‌شود باید به حرکت عین الفعل «ریشه» فعل نگاه کنیم اگر عین الفعل كسره يا فتحه باشد به همزه كسره می‌دهیم واگر عین الفعل ضمه باشد به همزه ضمه می‌دهیم. حرکت حرف آخر مجزوم می‌شود که خود به 2 قسم است: الف) مجزوم به وسیله‌ی علامت سکون      مثل؛ صیغه‌ی مفرد مذکر مخاطب؛ تَجعَلُ - اِجعَلْ ب) مجزوم کردن به وسیله‌ی حذف نون          مثل؛ تَجعلانِِ- اِجعَلا و تَجعَلونَ - اِجعَلوا   استثناء؛ اما در صیغه‌ی جمع مونث مخاطب از آخر آن: نه نون آن حذف می‌شود و نه ساکن می‌شود «یعنی نون جمع مونث مخاطب در جای خود باقی می‌ماند». پس از بیان طرز ساخت و شرایط فعل امر به ایجاد تصاویر حسی می‌پردازیم و دانش آموزی را که در پشت در نگه داشته ایم با اشاره می‌گوییم:آُدخُلْ :بچه‌ها معنی آن را خواهند دانست که می‌گوییم بچه‌ها فعل امر همان دستور دادن و یا خواستن کار از دیگران است که من هم از دوست شما به عربی خواستم داخل شود و گفتم: «اُدخُلْ....داخل شو» سپس هر 6صیغه‌ی فعل امر را صرف کرده و معنی آنها را بیان می‌کنیم و به درس ادامه می‌دهیم. و پس از اتمام روخوانی و معنی،افعال امر درس و تمرینات کتاب را بررسی کرده و ضمن اینکه از دانش‌آموزان و گروهها می‌خواهیم فعل امر را توضیح دهند. خودمان نیز به رفع اشکالات می‌پردازیم و به این طریق تدریس فعل امر را به پایان می‌رسانیم. ارزشیابی پایانی(10دقیقه)          سوالاتي از گروههاي مختلف مي‌پرسيم كه: 1- فعل امر را تعریف می‌کنند. 2- طرز ساخت فعل امر را بیان می‌کنند. 3- توضیح می‌دهند که فعل امر از شش صیغه مخاطب ساخته می‌شود. 4- تغییراتی که در مضارع مخاطب برای ساختن امرلازم است توضیح می‌دهند. 5- از افعال مختلف ضمن تغییراتی فعل امر حاضر می‌سازند. 6- در جملات با توجه به ساختار آن صیغه‌ی فعل امر را تشخیص می‌دهند. تعیین تکلیف(10دقیقه) جهت آمادگی برای جلسه‌ی بعدی تمرینات کتاب از صفحه‌ی 59الی 65در دفتر نوشته و تمرین نمایند. هم چنین فعل‌های امر کتاب را در شش صیغه‌ی مخاطب کاملا صرف نموده و به کلاس بیاورند.

                                                                                      الحمدلله 

+ نوشته شده توسط یوسف رسولی در دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 18:25 |


Powered By
BLOGFA.COM


{roozgozar.com} -->

دریافت كد ساعت


دریافت كد ساعت